8.ročník

1) Výrazy:

spočítat hodnotu výrazu

výrazy sečíst a odečíst (pozor na minus před závorkou)

násobit a dělit výrazy

roznásobit závorku číslem i výrazem

roznásobit dvě závorky, kde to jde, použít vzorec

rozložit výraz na součin vytýkáním před závorku a užitím vzorců

2) Kružnice, kruh válec

načrtnout válec, narýsovat jeho síť

najít vzorce pro výpočet délky kružnice, obvodu a obsahu kruhu, objemu a povrchu válce v tabulkách

vědět, co to je číslo pí a znát jeho hodnotu 3,14

použít vzorce v příkladech a slovních úlohách

poznat sečnu, tečnu, vnější přímku, tětivu

narýsovat tečnu v bodě na kružnici

narýsovat tečny , které prochází bodem mimo kružnici (použití Thaletovy věty)

znát včechny možné vzájemné polohy dvou kružnic

3) Pythagorova věta - dělali jsme v prvním pololetí, ale nezapomenout ji!!!

4) Rovnice

umět řešit základní lineární rovnice i se závorkou, zlomkem a s mnohočlenem

umět řešit základní slovní úlohy

5) Konstrukční úlohy

znát základní množiny bodů dané vlastnosti

umět základní konstrukční úlohy

umět použít množiny bodů daných vlastností v konstrukčních úlohách