7. ročník

Aritmetika

1) opakování učiva:

- desetinná čísla (zápis, čtení, číselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy)

- dělitelnost (společný násobek a společný dělitel)

2) zlomky

- nakreslit, zapsat, přečíst

-rozšiřování

- krácení

- porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem, se stejným čitatelem, s různým čitatelem i jmenovatelem

- sčítání a odčítání zlomků

- převod zlomku na smíšené číslo a naopak

- násobení zlomku přirozeným číslem

- násobení zlomku zlomkem

- dělení zlomků přirozeným číslem

- dělení zlomku zlomkem

3) Celá čísla

- číselná osa

- opačné číslo, absolutní hodnota

- sčítání a odčítání

- násobení a dělení celých čísel

-kombinované příklady

4) Poměr

-poměr v základním tvaru

-dělení v daném poměru

-měřítko plánu a mapy

-přímá a nepřímá úměrnost

-tabulka a graf přímé úměrnosti

-trojčlenka

5) Procenta

-určení základu

- výpočet počtu procent

- užití trojčlenky

Geometrie

1) opakování učiva

- úhly

-osová souměrnost

-trojúhelník (konstrukce, rozdělení, těžiště, výšky, střední příčky, kružnice opsaná a vepsaná

- kvádr a krychle

2) Shodnost

-říct, kdy jsou útvary shodné

-poznat a umět zapsat shodné útvary

- znát věty o shodnosti trojúhelníku

-umět sestrojit trojúhelník při znalosti tří údajů ( sss, sus, usu)

3) Středová souměrnost

4) Čtyřúhelníky

-rozdělení čtyřúhelníků

-konstrukce čtverce a obdélníka

-kosočtverec a kosodélník - vlastnosti, konstrukce, obvod, obsah

-lichoběžníky- vlastnosti, konstrukce, obvod, obsah