9. ročník

Algebra

1) opakování učiva

- výrazy

- rovnice

- slovní úlohy

2) lomený výraz

- určení podmínek lomeného výrazu

- krácení lomeného výrazu

- výpočet hodnoty lomeného výrazu

3) rovnice s neznámou ve jmenovateli

4) soustava dvou rovnic o dvou neznámých

- dosazovací metoda

-sčítací metoda

-slovní úlohy

5) Funkce

-definice funkce, definiční obor, obor hodnot

-poznat funkci z tabulek a grafu

-funkce rostoucí a klesající

-sestavit tabulku a graf

-určit průsečík grafu funkce s osami souřadnic

-z grafu funkce určit rovnici funkce

-rozpoznat funkci lineární, konstantní, kvadratickou, nepřímou úměrnost

Geometrie

1) Opakování učiva

-Pythagorova věta

-konstrukční úlohy s využitím množin daných vlastností

-kružnice, kruh, válec

2) Podobnost

- poznat podobné útvary

- vypočítat poměr podobnosti

- znát věty o podobnosti trojúhelníků, na jejich základě poznat podobné trojúhelníky

- využití podobnosti ve slovních úlohách

- konstrukce úseček (dělení, zvětšování, zmenšování)

- měřítko map, plánů, modelů

3) Funkce

- pravoúhlá soustava souřadnic

- goniometrické funkce sin, cos, tg

4) Tělesa

- jehlan

-kužel

-koule