5. ročník

Co mám umět z aritmetiky:

1) Desetinná čísla (za čárkou tři desetinná místa: desetiny, setiny, tisíciny):

zapsat desetinné číslo

přečíst desetinné číslo

zaokrouhlit desetinné číslo

porovnat desetinná čísla

sčítat a odčítat desetinná čísla (zpaměti jednoduché příklady, písemně ty složitější)

vynásobit desetinné číslo 10, 100, 1000

vynásobit desetinné číslo přorozeným číslem

vydělit desetinné číslo přirozeným číslem

2) Zlomky (čitatel je nahoře, jmenovatel je dole):

zapsat zlomek

přečíst zlomek

poznat desetinný zlomek

desetinný zlomek zapsat jako desetinné číslo a naopak

porovnat zlomky se stejným jmenovatelem

sečíst a odečíst zlomky se stejným jmenovatelem

porovnat zlomek s číslem 1

převést zlomek na smíšené číslo a naopak

3) Diagramy a grafy

umět číst údaje z grafu

umět sestavit jednoduchý graf

 

Co mám umět z geometrie:

1) Narýsovat trojúhelník ze tří stran, poznat, o jaký trojúhelník se jedná (rovnostranný, rovnoramenný, různostranný), vypočítat obvod trojúhelníka (o = a+b+c)

2) Narýsovat čtverec, vypočítat jeho obvod (o = 4 . a), vypočítat jeho obsah (S = a . a)

3) Narýsovat obdélník, vypočítat jeho obvod (o = 2.a + 2 . b), vypočítat jeho obsah (S = a . b)

4) Poznat pravoúhlý trojúhelník, označit přeponu (nejdelší strana v trojúhelníku) a jeho dvě odvěsny (strany, které svírají pravý úhel = jsou na sebe kolmé).

5) Narýsovat pravoúhlý trojúhelník, když známe jeho odvěsny a neznáme přeponu. Vypočítat obsah takového trojúhelníku (S = a . b : 2)

6) Poznat rovnoramenný trojúhelník, označit ramena (dvě stejně dlouhé strany)  a základnu (strana s jinou délkou než dvě zbylé)

7) Umět převádět jednotky délky, obsahu, hmotnosti a objemu (pouze litry, decilitry, mililitry a hektolitry)

8) Používat zavedené geometrické značky (jejich přehled je v záložce)

9) Narýsovat síť kvádru a krychle

10) Spočítat povrch kvádru a krychle