6. ročník

Co mám umět z aritmetiky:

1) Desetinná čísla:

zapsat desetinné číslo

přečíst desetinné číslo

zaokrouhlit desetinné číslo

porovnat desetinná čísla

sčítat a odčítat desetinná čísla (zpaměti jednoduché příklady, písemně ty složitější)

vynásobit  a vydělit desetinné číslo 10, 100, 1000

vynásobit a vydělit desetinné číslo 0,1   0,01   0,001

násobit a dělit desetinná čísla číslem přirozeným (zpaměti jednoduché příklady, písemně ty složitější)

násobit a dělit desetinná čísla číslem desetinným (zpaměti jednoduché příklady, písemně ty složitější)

2) Dělitelnost

poznat podle znaků dělitelnosti, zda je číslo dělitelné 2,3,4,5,6,9,10

umět zpaměti prvočísla do 20

určit největšího společného dělitele

určit nejmenší společný násobek

Co mám umět z geometrie:

1) Narýsovat trojúhelník ze tří stran, poznat, o jaký trojúhelník se jedná podle stran (rovnostranný, rovnoramenný, různostranný), poznat, o jaký trojúhelník se jedná podle úhlů (ostroúhlý, pravoúhlý, tupoúhlý), vypočítat obvod trojúhelníka (o = a+b+c)

2) Narýsovat čtverec, vypočítat jeho obvod (o = 4 . a), vypočítat jeho obsah (S = a . a)

3) Narýsovat obdélník, vypočítat jeho obvod (o = 2.a + 2 . b), vypočítat jeho obsah (S = a . b)

4) Poznat pravoúhlý trojúhelník, označit přeponu (nejdelší strana v trojúhelníku) a jeho dvě odvěsny (strany, které svírají pravý úhel = jsou na sebe kolmé).

5) Narýsovat pravoúhlý trojúhelník, když známe jeho odvěsny a neznáme přeponu. Vypočítat obsah takového trojúhelníku (S = a . b : 2)

6) Poznat rovnoramenný trojúhelník, označit ramena (dvě stejně dlouhé strany)  a základnu (strana s jinou délkou než dvě zbylé)

7) narýsovat úhel dané velikosti, změřit úhel dané velikosti, poznat ostrý, pravý, tupý a přímý úhel

8) narýsovat osu úhlu

9) vypočítat velikost třetího úhlu v trojúhelníku, když známe velikost dvou jeho úhlů (součet úhlů v trojúhelníku je 180°)

10) Používat zavedené geometrické značky (jejich přehled je v záložce)

11) Narýsovat osově souměrný útvar, poznat osově souměrný útvar a vyznačit osu souměrnosti

12)Umět najít těžiště v trojúhelníku

12) sestrojit výšky v trojúhelníku

13) sestrojit střední příčky v trojúhelníku

14) znát věty o shodnosti trojúhelníků

15) Umět narýsovat trojúhelník z jedné strany a dvou přilehlých úhlů

16) Umět sestrojit trojúhelník ze dvou stran a z úhlu sevřeného těmito stranami

17) Umět sestrojit síť krychle a kvádru

18) Umět sestrojit krychli a kvádr

19) Umět vypočítat povrch a objem krychle a kvádru

20) Jednotky plochy a objemu